Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai thuế hàng tháng, hàng quý không? Có phải nộp quyết toán thuế cuối năm không

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp tờ khai thuế không?

Tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

“ 1. Khai thuế, nộp thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân ”

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế

a.2) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Kết luận:

1. Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai hàng tháng hoặc quý

2. Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khia thuế TNCN theo quý

3. Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì

Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN (đã khấu trừ hoặc phải nộp) từ 50.000.000 đồng trở lên thì kê khai theo tháng.

Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN nhỏ hơn 50.000.000 đồng thì kê khai theo quý

Chú ý: Doanh nghiệp chi cần xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

Không phát sinh thuế TNCN có phải nộp quyết toán cuối năm không?

Theo Khoản 1 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định như sau:

“ a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Theo quy định trên, thì:

Dù có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm DN vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN tại nguồn, là quyết toán thuế TNCN của đơn vị chi trả

Nếu người lao động có uỷ quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN cho người lao động, thì doanh nghiệp phải quyết toán thay cho cá nhân ( Tích vào cột Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay trong mẫu 05KK-TNCN )

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn