công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thanh tra thuế, kiểm tra thuế các sai phạm thường gặp

Thanh tra thue, kiem tra thue – Cac sai pham thuong gap cua doanh nghiep. Do la mot so nhung vi pham do vo tinh nhu chua cap nhat thong tin chinh sach moi, hoac hieu sai ve chinh sach thue. 
 
Tren thuc te hien nay, moi mot sac thue deu co he thong van ban quy pham phap luat quy dinh chi tiet cho: 
Doi tuong chiu thue; 
Doi tuong nop thue; 
So thue phai nop; 
Uu dai thue; 
Vi pham va xu ly vi pham. 
 
Do chinh sach cua Viet nam nhung nam gan day co nhieu thay doi duoi nhieu hinh thuc (Luat sua doi bo sung; Thong tu thay doi, sua doi bo sung; chinh sach uu dai, kich cau; Van ban duoi Luat…) nen thong thuong nguoi nop thue (NNT) neu khong kip thoi cap nhat thong tin thi rui ro den voi doanh nghiep rat de xay ra. O day loai tru mot so doi tuong co tinh hieu sai Luat de tim cach lach hoac tron thue, cac truong hop nay thuong co quan thue phoi hop voi cac co quan thuc thi Phap Luat (Cong an, Vien Kiem sat, Toa an…) de phoi hop dieu tra va xu ly vi pham. 
 
Thanh tra thuế, kiểm tra thuế các sai phạm thường gặp
 
Trong bai viet, xin duoc de cap den mot so nhung vi pham do vo tinh nhu chua cap nhat thong tin chinh sach moi, hoac hieu sai ve chinh sach. Trong do nhung sai pham xay ra nhieu nhat o hai sac thue: GTGT va TNDN.

1/ Thue GTGT 
a/ Thue GTGT dau ra 
b/ Khai sai thue GTGT dau vao duoc khau tru 
2/ Ve thue TNDN 
a/ Doanh thu tinh thue TNDN 
b/ Hach toan vao chi phi cac khoan chi phi khong dung quy dinh khi xac dinh thu nhap chiu thue TNDN 
c/ Mien, giam thue TNDN 
d) Chuyen gia, mua ban lo 
3. Ve thue thu nhap ca nhan 
4. Ve cac loai thue khac

1/ Thue GTGT 

a/ Thue GTGT dau ra 
– Ke khai thieu doanh thu tinh thue GTGT nhu truong hop thanh toan giai doan trong XDCB, truong hop da ban hang dich vu nhung chua thu duoc tien…; 
– Xac dinh sai hang hoa dich vu chiu thue va khong chiu thue dan den viec phan bo thue dau vao khong dung; xac dinh khong dung doi tuong chiu thue GTGT
– Ke khai sot hoa don, lap hoa don ban hang khong dung quy dinh; 
– Chua thuc hien ke khai thue GTGT dau ra doi voi hang xuat bieu tang, ban san pham; 
– Xuat vat tu nhien lieu ban hoac cho doi tuong ben ngoai muon khong ke khai thue GTGT dau ra; 
– Xac dinh sai thue suat thue GTGT dau ra; 
– Ke khai khong day du doanh thu tinh thue, ke khai thap hon hoa don dan den lam giam so thue dau ra, giam so thue phai nop, tang so thue duoc hoan, duoc khau tru; 
– Phan anh, hach toan chua kip thoi cac khoan doanh thu phat sinh dan den ke khai chua kip thoi khoan thue GTGT dau ra tuong ung nhu thu nhap ban phe lieu, doanh thu cac cong trinh xay dung co ban da nghiem thu khoi luong hoan thanh, cac khoan phai thu khac cua cac nha thau nuoc ngoai; 
– Ban hang hoa cho nguoi tieu dung thuong khong xuat hoa don hoac xuat hoa don ghi gia thanh toan thap hon gia thuc te thu tien; 
– Hoat dong kinh doanh nhieu linh vuc, thanh lap nhieu chi nhanh tren nhieu dia ban khac nhau nhung chi ke khai nop thue nhung linh vuc kinh doanh chinh; 
– Doanh nghiep hoat dong trong linh vuc xay lap, xay dung ky hop dong thi cong voi chu dau tu theo phuong thuc co bao thau nguyen vat lieu, nhung khi xuat hoa don doanh nghiep tach rieng phan gia tri may moc, thiet bi hoac tach rieng gia tri cat va ke khai thue GTGT theo thue suat thue 5%, thay vi phai ke khai toan bo gia tri cong trinh theo thue suat cua hoat dong xay dung la 10%; 
– Khoan thu tien truoc cua khach hang doi voi hoat dong chuyen quyen su dung dat, doanh nghiep khong xuat hoa don ke khai thue GTGT;… 
b/ Khai sai thue GTGT dau vao duoc khau tru 
Khau tru thue GTGT dau vao cua hang hoa, dich vu khong phuc vu cho hoat dong san xuat kinh doanh; 
– Khong phan bo hoac phan bo khong dung ty le thue GTGT dau vao duoc khau tru cua hang hoa, dich vu mua vao dung chung cho hoat dong chiu thue va khong chiu thue GTGT va hoat dong xuat khau do chua du dieu kien huong thue suat 0%; 
– Khong thuc hien dieu chinh giam thue GTGT dau vao doi voi tai san chuyen muc dich su dung tu phuc vu cho hoat dong chiu thue GTGT sang phuc vu cho hoat dong khong chiu thue GTGT; 
– Ke khai khau tru thue GTGT hoa don bat hop phap; 
– Ke khai trung hoa don dau vao; 
– Khong thuc hien dieu chinh giam thue GTGT dau vao tuong ung doi voi gia tri lo hang nhap khau bi hao hut, ton that hoac do dieu chinh giam gia, giam luong hang hoa nhap khau; 
– Khong ke khai dieu chinh giam so thue gia tri gia tang da khau tru doi voi hang hoa, vat tu, nguyen lieu bi ton that da duoc co quan Bao hiem hoac to chuc, ca nhan khac boi thuong; 
– Ke khai khau tru thue GTGT chua dung quy dinh cua phap luat ve thue: 
+ Ke khai khau tru hoa don tren 20 trieu dong nhung chua thanh toan qua ngan hang; 
+ Ke khai khau tru hoa don cua cac khoan chi phi khong phuc vu san xuat kinh doanh, khong lien quan den doanh thu; 
+ Khau tru thue GTGT dau vao doi voi cac khoan chi tra ho nha cung cap; 
+ Khau tru thue GTGT dau vao doi voi cac khoan chi phi tieu dung ca nhan khong phuc vu san xuat kinh doanh; 
+ Khau tru thue GTGT dau vao doi voi cac khoan chi phi cho van phong dai dien cua cong ty me; 
+ Su dung hoa don GTGT dau vao thieu chi tieu, cac hoa don bat hop phap theo quy dinh de khau tru thue GTGT dau vao. 

2/ Ve thue TNDN 

a/ Doanh thu tinh thue TNDN 
– Xac dinh thieu doanh thu tinh thue, sai nien do lam giam so thue phai nop hoac tang so duoc mien, giam trong ky. De ngoai so sach ke toan doanh thu tinh thue TNDN co hanh vi tron thue; 
– Ghi nhan chua day du doanh thu tinh thue; chua ghi nhan cac khoan thu nhap tai chinh doi voi khoan lai chenh lech ty gia da thuc hien trong ky; 
– Xac dinh doanh thu khong dung theo gia tri nghiem thu thanh toan A-B trong hoat dong xay lap, co cac cong trinh xay dung da nghiem thu dua vao su dung nhung chua ke khai thue kip thoi, khong lap hoa don hoac lap hoa don doanh thu thap hon thuc te thanh toan; 
– Ke khai doanh thu chiu thue khong day du, tron, giau doanh thu bang nhieu phuong phap tinh vi, thong dong giua ben mua va ben ban thong qua cac hop dong mua ban, chung tu thanh toan, giam gia hang ban ra nuoc ngoai… 
– Thong qua hoat dong lien ket voi cong ty me o nuoc ngoai de nang chi phi, giam doanh thu de lam giam thue Thu nhap doanh nghiep phai nop tai Viet Nam; 
– Chua ke khai doanh thu doi voi cac khoan thu tien chuyen quyen su dung dat khu dan cu, chuyen quyen su dung dat va chuyen quyen thue dat khu cong nghiep, cum cong nghiep; chua ke khai gia von cua hoat dong chuyen quyen su dung dat tuong ung voi doanh thu phat sinh; 
– Chua hach toan vao thu nhap cac khoan tien duoc boi thuong; 
– Khong ke khai tinh thue doi voi khoan thu nhap tu dich vu day hoc, day nghe; 
 
 
b/ Hach toan vao chi phi cac khoan chi phi khong dung quy dinh khi xac dinh thu nhap chiu thue TNDN 
– Trich du phong giam gia hang ton kho, du phong no phai thu kho doi khong dung quy dinh; 
– Ket chuyen toan bo chi phi san xuat vao gia von hang ban trong ky, khong tuong ung voi doanh thu thuc te phat sinh, khong phan bo chi phi SXKD cho san pham do dang cuoi ky; 
– Hach toan khoi luong nguyen lieu vao ket qua kinh doanh cao hon khoi luong quyet toan cong trinh; 
– Su dung hoa don bat hop phap de hop thuc hoa khoi luong hang hoa, dich vu mua vao; 
– Hach toan chi phi lai vay khong phuc vu hoat dong SXKD vao chi phi, vay ca nhan voi lai suat cao hon 150% lai suat co ban do NHNN quy dinh; 
– Hach toan vao quy luong khong dung theo Hop dong lao dong, tien thuong nhan vien, cac khoan chi phu cap khong dung quy dinh hoac vuot muc quy dinh da dang ky voi So lao dong thuong binh, chi thu lao cho hoi dong quan tri khong truc tiep dieu hanh hoat dong san xuat kinh doanh; 
– Chi tien thuong nhan dip le, tet cho nguoi lao dong ngoai so tien duoc quy dinh trong hop dong lao dong hoac thoa uoc lao dong tap the; 
– Hach toan vao chi phi cac khoan chi phi chua phu hop doanh thu trong ky, cac khoan chi phi trich truoc ma thuc te chua chi, cac khoan chi phi phuc vu cho hoat dong dau tu XDCB, cac khoan chi phi vuot du toan, vuot dinh muc, khoan chi phi khong hop ly, chi phi khong phuc vu san xuat kinh doanh, chi phi khong co hoa don chung tu hop phap; 
– Xac dinh gia von khong chinh xac; 
– Hach toan vao chi phi khoan khau hao TSCD khong dung quy dinh, Chi phi khau hao cua tai san khong phuc vu cho hoat dong SXKD cac khoan chi phi khau hao TSCD cua may moc thiet bi trong thoi gian khong tham gia hoat dong san xuat kinh doanh; 
– Chi phi khau hao cua TSCD khong du ho so theo quy dinh, tai san khong phai cua doanh nghiep nhung van trich khau hao, trich khau hao vuot quy dinh, cong cu dung cu dung nhieu nam nhung phan bo mot lan vao chi phi; 
– Chi mua sam tai san co dinh nhung hach toan mot lan vao chi phi ma khong hach toan tang tai san co dinh va tinh khau hao theo qui dinh. Hach toan cac khoan nang cap tai san vao chi phi; 
– Chi vuot dinh muc ve cac khoan chi cho phep nhu chi phi quang cao, tiep thi, khuyen mai, tiep tan, khanh tiet, giao dich, doi ngoai; 
– Khong hoan nhap cac khoan trich truoc nhung thuc te chua chi. 
 
c/ Mien, giam thue TNDN 
– Ke khai mien giam thue TNDN chua dung quy dinh: dieu kien duoc uu dai, thue suat uu dai, thoi gian mien, giam thue; 
– Chuyen so lo khong dung quy dinh; 
– Hach toan chi phi khong dung nien do ke toan, dac biet la CSKD chuyen tu giai doan duoc mien thue TNDN sang giam thue TNDN; 
– Mot so doanh nghiep xac dinh so thue thu nhap doanh nghiep duoc giam theo NQ so 30/2008/NQ-CP, Nghi quyet 08/2011/QH13…chua chinh xac; 
– Khong hach toan rieng thu nhap cua hoat dong san xuat kinh doanh duoc huong uu dai ma xac dinh mien, giam thue TNDN tren tong thu nhap hoac phan bo thu nhap duoc huong uu dai khong dung phuong phap theo quy dinh; 
– Co tinh hach toan tang, giam chi phi giua cac hoat dong san xuat kinh doanh duoc uu dai ve thue va khong duoc uu dai thue de lam giam so thue thu nhap doanh nghiep phai nop theo huong co loi nhat; 
– Ap dung uu dai thue TNDN cho ca cac khoan thu nhap khac nhu: thu nhap hoat dong tai chinh, cac khoan hoan nhap du phong… 
Xac dinh thue TNDN duoc mien, giam do uu dai dau tu cho du an da het thoi gian huong uu dai dau tu. 
d) Chuyen gia, mua ban lo 

3. Ve thue thu nhap ca nhan 

a) Doi voi to chuc: Theo quy dinh, cac co quan chi tra phai thuc hien khau tru thue TNCN ngay khi chi tra cho nguoi lao dong, tuy nhien sai pham thuong gap la khong khau tru doi voi cac hop dong lao dong duoi 3 thang. 
b) Doi voi ca nhan: Ca nhan co nghieu nguon thu nhap nhung khong de y, dan den khong tu quyet toan voi CQT ma thuc hien uy quyen cho co quan chi tra. 

4. Ve cac loai thue khac 

Thuong xay ra khai cham so voi thoi diem hoan thanh dich vu, mua ban hang hoa
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960