BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

                                                                        Tháng..................... Năm...................

                                                                        Tên cơ sở kinh doanh:....................................................

 

Mã số:

                                                                        Địa chỉ:...........................................................................

 

 

STT

Chứng từ

Tên khách hàng

Mã số thuế

Mặt hàng

Doanh số bán chưa có thuế

Thuế suất

Thuế GTGT

Ghi chú

 

Ký hiệu

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Lập ngày:...........................................................................................

Người lập

Kế toán trưởng

(Họ tên, chữ ký)

(Họ tên, chữ ký)

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào