Mẫu giấy đề nghị thanh toán Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN HÀ NỘI

Bộ phận: Ban đối Ngoại

 

Mẫu số C 37 – HD

( Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài Chính)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 01 tháng 07 năm 2016

Số: 198

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN HÀ NỘI

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ĐÀO VĂN C

Bộ phận ( Hoặc địa chỉ ): BAN TỔ CHỨC ĐỐI NGOẠI

Nội dung thanh toán: Đề nghị ban giám đốc công ty thanh toán khoản chi phí đi liên kết, mở chi nhánh Hải Phòng với thời gian 2 ngày gồm chi phí : Ăn uống, nghỉ ngơi, tiếp đối tác, tiền tàu xe. Hôm trước đi đã ứng trước 2.000.000tr. Số còn thiếu 3.000.000 VNĐ

Số tiền: 3.000.000 VNĐ Viết bằng chữ Ba triệu đồng chẵn.

( Kèm theo hoá đơn, và phiếu thu tiền của đơn vị đều là Chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán

( Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

( Ký, họ tên )

Thủ trưởng đơn vị

( Ký, họ tên )

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn