Mẹo hay khi hạch toán tài khoản - Hạch toán bán

Khi xuất bán: hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ hay thanh lý tài sản cố định, bạn cũng cần nhớ các nguyên tắc sau để ghi sổ tránh nhầm lẫn nhé. 

1. Đã nhắc đến xuất bán, là phải viết hóa đơn, giá ghi trên hóa đơn là giá bán 
2. Nghiệp vụ ghi nhận khi bán: Ghi nhận THU và ghi nhận CHI PHÍ 
- Khi xuất bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 
+ Ghi nhận thu: 
Căn cứ vào hóa đơn 
Nợ TK liên quan 
Có TK 511 (Chi tiết theo đúng doanh thu) 
Có TK 33311 
+ Ghi nhận chi phí: 
Kế toán lập phiếu xuất kho 
Nợ TK 632 
Có TK 155/156/154
- Khi xuất bán thanh lý tài sản cố định: 
+ Căn cứ vào hóa đơn, ghi nhận THU: 
Nợ TK liên quan 
Có TK 711 
Có TK 33311 
+ Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ, ghi nhận CHI PHÍ:
Nợ TK 811 
Nợ TK 2141 
Có TK 211 (Chi tiết theo đúng loại TSCĐ) 
=> Vì vậy, các bạn cần lưu ý: THU ghi vào 511 thì CHI là 632 THU ghi vào 711 thì CHI là 811 Nếu các bạn nhớ điều này, thì Doanh nghiệp xuất bán sẽ không bị bỏ sót định khoản, khi các bạn ghi sổ kế toán.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn