Trợ cấp mua hàng là gì?

 
Trợ cấp mua là giảm chi phí của người mua hàng hóa mà họ đã mua. Mức trợ cấp mua được cấp bởi các nhà cung cấp vì một vấn đề chẳng hạn như vận chuyển các mặt hàng sai, số lượng không chính xác, sai sót trong hàng hóa, vv Trong trường hợp của một phụ cấp mua, người mua không phải trả lại hàng cho nhà cung cấp. 
 
Theo một hệ thống kiểm kê định kỳ, người mua sẽ ghi lại các trợ cấp mua với 1) một tín dụng vào tài khoản mua hàng các khoản phụ cấp hoặc cho Returns mua tài khoản và khoản phụ cấp, và 2) một thẻ ghi nợ để tài khoản phải trả . (Các nhà cung cấp sẽ ghi lại các trợ cấp với một thẻ ghi nợ để bán hàng Các khoản phụ cấp và một tín dụng cho các khoản phải thu .) 
 
Người mua sẽ bù đắp dư nợ trong mua nó chiếm với dư nợ tín dụng trong khoản phụ cấp mua hàng như là một phần của tính toán của mình về mua ròng .

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn