BẢNG KÊ THU MUA HÀNG
KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN

                                                           

Tháng..............Năm.............

Tên cơ sở kinh doanh:................................................................................................................

Mã số:......................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:......................................................................................................

Người tổ chức thu mua:.............................................................................................................

 

STT

Ngày tháng năm mua hàng

Người bán

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá trị thanh toán

Thuế GTGT được khấu trừ

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng giá trị hàng hoá mua vào:...........................................................................................

Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ:........................................................................................

Ngày........Tháng...........Năm...........

Người lập

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn