công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Thủ tục huỷ hoá đơn GTGT năm 2018 - 2019

Các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh muốn hủy hóa đơn không tiếp tục sử dụng cần làm theo trình tự như sau:

     Bước 1: Kế toán cần lập bảng kê tất cả các hóa đơn cần hủy
    Bước 2: Giám đốc ra Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.
     Bước 3: Thành lập hội đồng hủy hóa đơn
Trong hội đồng hủy hóa đơn cần có đầy đủ các thành phần sau:
-  Đại diện lãnh đạo của doanh nghiệp
- Đại bộ phận kế toán của tổ chức, doanh nghiệp.
     Bước 4: Lập biên bản hủy hóa đơn (theo mẫu ở dưới)
     Bước 5: Hội đồng cùng xem xét và đồng ý với việc hủy các hóa đơn trong bảng kê.
     Bước 6: Làm thông báo hủy hóa đơn gửi lên cơ quan thuế.
 

* Hủy hóa đơn của cơ quan thuế:

Trường hợp hủy hóa đơn của cơ quan thuế thì tổng cục Thuế sẽ có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.

 

2. Mẫu biên bản hủy hóa đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------- 

BIÊN BẢN H​ỦY HÓA ĐƠN

 

Hôm nay, ngày … /…/2015 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY....

Địa chỉ: ..............................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: ....................

Địa chỉ: ..........................................

Mã số thuế: ……………………………………….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ………..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT

Tên hàng hoá, dịch vụ    

Đơn vị tính   

  Số lượng       

Đơn giá   

Thành tiền

           

                                                                                               Tổng cộng      ……………...

Thuế GTGT   ……………...

Tổng số          ……………...

(Bằng chữ:…………………………………………………)

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

3. Hồ sơ hủy hóa đơn

Bộ hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

1. Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

2. Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy cần ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

3. Biên bản hủy hóa đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót

4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn.

Riêng tờ Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải được gửi lên cơ quan thuế không quá 5 ngày kể từ ngày hủy hóa đơn.

 

Lưu ý: Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

Với trường hợp hóa đơn bị viết sai thì kế toán không được phép hủy mà cần xử lý theo đúng luật.

Xem thêm: Xử lý hoá đơn viết sai

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960