Mẫu C2-02a/NS Giấy rút dự toán ngân sách

Bạn cần download Mẫu C2-02a/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn ghi các thông tin trên mẫu với nhiều điểm mới nhất trong kế toán hiện nay. 
 
Mẫu xem chi tiết tại đây:
       
   

Mẫu số: C2-02a/NS

 (Theo TT số  77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

                của Bộ Tài chính)

                  Số:……………..

                 Năm NS:……….

  Text Box: Không ghi vào
 khu vực này
 
 

 


                                                                                                                       

                                                                               GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

 Thực chi o        Tạm ứng     o

Ứng trước đủ đk thanh toán   o

Ứng trước đủ đk thanh toán   o

Chuyển khoản      o   

Tiền mặt tại KB     o

Tiền mặt tại NH    o


Đơn vị rút dự toán:.......................................................................................................................................................................................................

Tài khoản:................................................................................................. Tại KBNN:................................................................................................

Tên CTMT, DA:.............................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... Mã CTMT, DA: ......................................................

Số CKC, HĐK: ........................................................................................  Số CKC, HĐTH: .....................................................................................  

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Số tiền

 
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

PHẦN KBNN GHI

 

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Nợ TK: .....................................

Có TK: .....................................

Mã ĐBHC: ..............................

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

Đơn vị nhận tiền:........................................................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................................................

Tài khoản:....................................................................................................................................................

Tại KBNN (NH): .........................................................................................................................................

Hoặc người nhận tiền: .............................................................................................................................

Số CMND:....................................... Cấp ngày: ..................................  Nơi cấp: ...................................

 

                      Bộ phận kiểm soát của KBNN                                                                         Đơn vị sử dụng ngân sách

                          Ngày …. tháng …. năm ….                                                                              Ngày …. tháng …. năm ….

               Kiểm soát                                  Phụ trách                                                Kế toán trưởng                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                                      (ký, ghi họ tên)        (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

                                                                                                                    

 

Người nhận tiền

Ngày…tháng…năm…

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Thanh toán ngày … tháng … năm …

Thủ quỹ      Kế toán     Kế toán trưởng       Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NGÂN HÀNG) B

  Ngày … tháng … năm …

Kế toán       Kế toán trưởng        Giám đốc

 

 

c2-02b/ns

mau c2-02a/ns excel

c2-03/ns

mẫu giấy rút dự toán ngân sách 2017 excel

mẫu c2-02/ns mới nhất

c4-02a/kb

mẫu giấy rút dự toán ngân sách theo thông tư 77/2017

mẫu c4-02/kb

Link download: Mẫu C2-02a/NS


Hãy like để nhận nhiều bài viết mới nhất - Cùng chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào