Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
 -----------------
 
 
Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
 
Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng
__
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
 
- Căn cứ Điều lệ Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI
 
-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty  KẾ TOÁN HÀ NỘI
 
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ............................................................................................................................
 
CMND số ....................................................................................................................................................
 
Nơi cấp: ....................................Ngày cấp: ..................................................................................................
 
Địa chỉ thường trú .......................................................................................................................................
 
Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng ............. công ty, phụ trách chuyên môn..........................................
 
Điều 2:  Ông/Bà ............................. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
 
Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                 

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                Chủ tịch
 
 
                                  Lê Văn A

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn