công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Trưởng

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
 -----------------
 
 
Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
 
Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng
__
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
 
- Căn cứ Điều lệ Công ty KẾ TOÁN HÀ NỘI
 
-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty  KẾ TOÁN HÀ NỘI
 
- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ............................................................................................................................
 
CMND số ....................................................................................................................................................
 
Nơi cấp: ....................................Ngày cấp: ..................................................................................................
 
Địa chỉ thường trú .......................................................................................................................................
 
Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng ............. công ty, phụ trách chuyên môn..........................................
 
Điều 2:  Ông/Bà ............................. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.
 
Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                 

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                Chủ tịch
 
 
                                  Lê Văn A

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960