Tổng hợp các mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48 và quyết định 15

Việc vận dụng các mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48, 15

mẫu sổ sách kế toán trên excel

Nội dung chung của các mẫu sổ sách kế toán trên Excel như sau:

 1. Sổ nhật ký chung.

 2. Danh mục hàng hóa.

 3. Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.

 4. Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.

 5. Bảng kê Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa.

 6. Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.

 7.Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).

 8. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).

 9. Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.

 10. Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.

 11. Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.

 12. Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).

 13. Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).

 14. Sổ quỹ tiền mặt.

 15. Sổ tiền gửi ngân hàng.

 16. Bảng cân đối kế toán.

 17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

 18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 19. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

 20. Bảng thanh toán tiền lương.

Tải mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo quyết định 48, quyết định 15 : Tại đây

Tham khảo thêm: Cách làm sổ sách kế toán trên excel

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn