công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Đối với các bạn đang làm kế toán excel mới vào nghề thì việc nắm bắt các phím tắt trong word là vô cùng cần thiết để sử dụng cho việc soạn thảo văn bản, Ngoài ra nếu muốn học kế toán excel giỏi bạn cần nắm vững các phím tắt trong excel để có thể phục vụ cho công việc kế toán hiệu quả nhất

MS Word Keyboard Shortcuts - PC

các phím tắt trong word

 

Tổ hợp các phím tắt trong word như sau:
 
All Caps Ctrl+Shift+ A
Annotation Alt+Ctrl+ M
App Maximize Alt+ F10
App Restore Alt+ F5
Apply Heading1 Alt+Ctrl+ 1
Apply Heading2 Alt+Ctrl+ 2
Apply Heading3 Alt+Ctrl+ 3
Apply List Bullet Ctrl+Shift+ L
Arrange All Window
Auto Correct Tools
Auto Fit Content Toolbar 32782
Auto Fit Fixed Toolbar 32782
Auto Fit Window Toolbar 32782
Auto Format Alt+Ctrl+ K
Auto Format Begin Format
Auto Summarize Begin Tools
Auto Text F3
Auto Text Alt+Ctrl+ V
Background Fill Effect Format Background
Background More Colors Format Background
Background Watermark Format Background
Bold Ctrl+ B
Bold Ctrl+Shift+ B
Bookmark Ctrl+Shift+ F5 Insert
Bookshelf Lookup Reference Tools
Break Insert
Browse Next Ctrl+ Page Down
Browse Prev Ctrl+ Page Up
Browse Sel Alt+Ctrl+ Home
Busu Language
Cancel Esc
Center Para Ctrl+ E
Change Case Format
Change Case Shift+ F3
Char Left Left
Char Left Extend Shift+ Left
Char Right Right
Char Right Extend Shift+ Right
Clear Del Edit
Close or Exit Alt+ F4
Close Pane Alt+Shift+ C
Column Break Ctrl+Shift+ Return
Column Select Ctrl+Shift+ F8
Compare Versions Track Changes Menu
Copy Ctrl+ C
Copy Ctrl+ Insert
Copy Format Ctrl+Shift+ C
Copy Text Shift+ F2
Create Auto Text Alt+ F3
Cross Reference Insert
Customize Tools
Customize Add Menu Shortcut Alt+Ctrl+ =
Customize Keyboard Shortcut Alt+Ctrl+ Num +
Customize Remove Menu Shortcut Alt+Ctrl+ -
Cut Ctrl+ X
Cut Shift+ Del
Date Field Alt+Shift+ D
Date Time Insert
Delete Back Word Ctrl+ Backspace
Delete Column Toolbar 32780
Delete Row Toolbar 32780
Delete Table Toolbar 32780
Delete Word Ctrl+ Del
Dictionary Alt+Shift+ F7
End of Column Alt+ Page Down
End of Column Alt+Shift+ Page Down
End of Doc Extend Ctrl+Shift+ End
End of Document Ctrl+ End
End of Line End
End of Line Extend Shift+ End
End of Row Alt+ End
End of Row Alt+Shift+ End
End of Window Alt+Ctrl+ Page Down
End of Window Extend Alt+Ctrl+Shift+ Page Down
Endnote Now Alt+Ctrl+ D
Envelope Wizard Tools
Exit File
Extend Selection F8
Field Insert
Field Chars Ctrl+ F9
Field Codes Alt+ F9
Find Ctrl+ F
Fix Me Help
Font Ctrl+ D
Font Ctrl+Shift+ F
Font Size Select Ctrl+Shift+ P
Footnote Insert
Footnote Now Alt+Ctrl+ F
Footnotes View
Formula Table
Frameset Wizard Frames Menu
Go Back Shift+ F5
Go Back Alt+Ctrl+ Z
Go To Ctrl+ G Edit
Go To F5 Edit
Gridlines Table
Grow Font Ctrl+Shift+ .
Grow Font One Point Ctrl+ ]
Hanging Indent Ctrl+ T
Hanja Dictionary Language
Header View
Header Footer Link Alt+Shift+ R
Headings Table
Help F1
HHC Language
Hidden Ctrl+Shift+ H
HTMLSource View
Hyperlink Ctrl+ K
Hyphenation Language
Indent Ctrl+ M
Index and Tables Insert
Insert Column Toolbar 32782
Insert Column Right Toolbar 32782
Insert Row Above Toolbar 32782
Insert Row Below Toolbar 32782
Italic Ctrl+ I
Italic Ctrl+Shift+ I
Justify Para Ctrl+ J
Language Language
Left Para Ctrl+ L
Letter Properties Tools
Line Down Down
Line Down Extend Shift+ Down
Line Up Up
Line Up Extend Shift+ Up
Links Edit
List Num Field Alt+Ctrl+ L
Lock Fields Ctrl+ 3
Lock Fields Ctrl+ F11
Macro Alt+ F8
Mail Merge Check Alt+Shift+ K
Mail Merge Edit Data Source Alt+Shift+ E
Mail Merge to Doc Alt+Shift+ N
Mail Merge to Printer Alt+Shift+ M
Mark Citation Alt+Shift+ I
Mark Index Entry Alt+Shift+ X
Mark Table of Contents Entry Alt+Shift+ O
Menu Mode F10
Merge Field Alt+Shift+ F
Merge Revisions Tools
Microsoft Script Editor Alt+Shift+ F11
Microsoft System Info Alt+Ctrl+ F1
Move Text F2
New Ctrl+ N File
New Window Window
Next Field F11
Next Field Alt+ F1
Next Misspelling Alt+ F7
Next Object Alt+ Down
Next Window Ctrl+ F6
Next Window Alt+ F6
Normal Alt+Ctrl+ N View
Normal Style Ctrl+Shift+ N
Normal Style Alt+Shift+ Clear (Num 5)
Number Insert
Object Insert
Office Drawing Picture Menu
Office On The Web Help
Online Meeting Online Collaboration
Open Ctrl+ O
Open Ctrl+ F12
Open Alt+Ctrl+ F2
Open or Close Up Para Ctrl+ 0
Options Tools
Page Alt+Ctrl+ P View
Page Break Ctrl+ Return
Page Down Page Down
Page Down Extend Shift+ Page Down
Page Field Alt+Shift+ P
Page Numbers Insert
Page Up Page Up
Page Up Extend Shift+ Page Up
Para Down Ctrl+ Down
Para Down Extend Ctrl+Shift+ Down
Para Up Ctrl+ Up
Para Up Extend Ctrl+Shift+ Up
Paste Ctrl+ V
Paste Shift+ Insert
Paste As Hyperlink Edit
Paste Format Ctrl+Shift+ V
Paste Special Edit
Photo Editor Scan Picture Menu
Post Send To
Postcard Wizard Tools
Present It Send To
Prev Field Shift+ F11
Prev Field Alt+Shift+ F1
Prev Object Alt+ Up
Prev Window Ctrl+Shift+ F6
Prev Window Alt+Shift+ F6
Print Ctrl+ P
Print Ctrl+Shift+ F12
Print Preview Ctrl+ F2
Print Preview Alt+Ctrl+ I
Proofing F7
Properties File
Protect Unprotect Document Tools
Record Macro Toggle Macro
Redo Alt+Shift+ Backspace
Redo or Repeat Ctrl+ Y Edit
Redo or Repeat F4 Edit
Redo or Repeat Alt+ Return Edit
Repeat Find Shift+ F4
Repeat Find Alt+Ctrl+ Y
Replace Ctrl+ H Edit
Reset Char Ctrl+ Space
Reset Char Ctrl+Shift+ Z
Reset Para Ctrl+ Q
Revision Marks Toggle Ctrl+Shift+ E
Right Para Ctrl+ R
Routing Slip Send To
Save Ctrl+ S
Save Shift+ F12
Save Alt+Shift+ F2
Save As F12 File
Save As Web Page File
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nàoSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960