Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được tính như thế nào ?
Trước khi tìm hiểu cách tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu ta có thể tìm hiểu qua một ví dụ sau:
Ví dụ: Tháng 8 công ty TNHH kế toán Hà Nội nhập khẩu 200 bộ máy điều hoà nhiệt độ National công suất 20.000 BTU, giá hợp đồng theo giá CIF là 200USD/bộ, tỷ giá tính thuế xác định là 20.870 VNĐ/USD. Chưa thanh toán cho người bán.
Yêu cầu: Tính thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp. Biết rằng thuế nhập khẩu là 35%, thuế TTĐB là 10%, thuế GTGT 10%. 
Bài giải: 
- Thuế nhập khẩu phải nộp =  (200 x 200 x 20.870) x 35% = 292.180.000đ
- Thuế TTĐB:
Giá tính thuế = (200x 200 x 20.870) + 292.180.000 = 1.126.980.000
=> Thuế TTĐB phải nộp = 1.126.980.000 x 10% = 112.698.000đ
- Thuế GTGT phải nộp = (834.800.000 + 292.180.000 + 112.698.000) x 10%  = 123.967.800đ
   => Vậy:
- Thuế nhập khẩu phải nộp = 292.180.000đ
- Thuế TTĐB hàng nhập khẩu phải nộp = 112.698.000đ
- Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp = 123.967.800đ
 
Công thức tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được xác định như sau:
Thuế GTGT
hàng nhập khẩu = Giá tính thuế  +  Thuế nhập khẩu  +  Thuế TTĐB (Nếu có) x % thuế suất
thuế GTGT
 
Trong đó:
- Giá tính thuế:
+, TH1: Giá tính thuế là giá CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).
   => Giá tính thuế = Giá CIF
+, TH2: Giá tính thuế là giá FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).
   => Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm (nếu có).
 
- Thuế nhập khẩu:
Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.
 
- Thuế suất thuế nhập khẩu: thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế.   
(Biểu thuế suất theo Thông tư 216/2009/TT-BTC).
 
- Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu: 
 
Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
 
- Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu
- Thuế suất thuế TTĐB: thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế. 
   (Biểu thuế suất theo Luật số 27/2008/QH12-Luật thuế tiêu thụ đặc biệt).
Xem thêm:

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn