Tổng hợp luật thuế thu nhập doanh nghiệp phục vụ cho kỳ thi chứng chỉ hành nghề làm thủ tục về thuế năm 2015 và 2016 bao gồm 3 thông tư chính như sau:

I/ Thông tư 119/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 
Ngày 28/08/2014 Bộ tài chính ban hành thông tư số 119/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA Thông tư số 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ Thông tư số 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 VÀ Thông tư số 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014  của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. 
 
II/ Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
 
Ngày 18/06/2014 Bộ tài chính ban hành văn bản số 78/2014/TT-BTC về việc HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
III/ Thông tư 151/2014/TT-BTC – Sửa đổi, bổ sung một số điều
 
Ngày 10/10/2014, Bộ tài chính ban hành văn bản số 151/2014/TT-BTC về việc Hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ xung một số điều tại các nghị định  quy định về thuế.
 
 
 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn