Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 06 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số:               

Số:                          

- Họ và tên người nộp tiền:.............................................................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................................................

- Nội dung thu:...............................................................................................................................

- Số tiền thu:........................................................... (Viết bằng chữ):..............................................

.......................................................................................................................................................

 

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn