công ty kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mẫu tờ khai thuế môn bài năm 2017 theo Nghị định số 139/2016/NĐ – CP ban hành ngày 04/10/2016 của Chính Phủ.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………

  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: 

[07] Quận/huyện:                                            [08] Tỉnh/Thành phố:

[09] Điện thoại:                            [10] Fax:                                       [11] Email:

[12] Đại lý thuế (nếu có): 

[13] Mã số thuế: 

[14] Địa chỉ: 

[15] Quận/huyện:                                [16] Tỉnh/Thành phố: 

[17] Điện thoại:                              [18] Fax:                       [19] Email: 

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:                                             ngày 

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài………………………………………………… [22]    
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương(Ghi rõ tên, địa chỉ)…………………………………………………… [23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]    

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 Mời các bạn tải mẫu tại phần Tải file 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online
Tổng xem1

0972.868.960