Bảng giải trình báo cáo tài chính năm 2018 - 2019

Khi có cơ quan thuế đến để quyết toán thuế yêu cầu doanh nghiệp cần giải trình báo cáo tài chính năm 2018 - 2019

Do đó, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại và nộp báo cáo tài chính bổ sung, khi đó đi kèm với tờ khai quyết toán thuế mới và báo cáo tài chính mới nộp lại cơ quan thuế, Doanh nghiệp cần phải làm thêm biên bản giải trình để nêu rõ nội dung sai sót, lý do của sự sai sót đó.

bảng giải trình báo cáo tài chính

Tải bản giải trình báo cáo tài chính năm 2017: Tại đây

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn